I’m allergic to aspirin, can I take Nurofen?

Istock 000045472102 Xxxlarge

Please don’t take Nurofen if you’ve ever had an allergic reaction to aspirin.